Υπηρεσίες

- Holter ρυθμού - πίεσης
- Καρδιολογικός έλεγχος (Τriplex καρδιάς)
- Τέστ κοπώσεως